Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Västervik


Västerviks sjukhus – Utrymningsdimensionering för 13 000 m²

Verksamheter inom Sveriges sjukhus har stått, och gör det fortfarande, under stora förändringar. Det är förändringar på alternativa behandlingsmetoder, ny medicinsk utrustning, IT-utveckling och nya organisationsformer vilket innebär förändrade krav på sjukhusbyggnader. Detta var bakgrunden till genomförandet av en mycket stor ombyggnad av Hus 11 och nybyggnad av Hus 01 på Västerviks sjukhus. Om- och tillbyggnation av behandlings- och mottagningsenheter i Hus 11 har omfattat totalt cirka 8 500 m² och nybyggnation av Hus 01 cirka 4 200 m².
Brand & Riskanalys har ansvarat för brandskyddsprojektering under framtagande av förslagshandlingar, systemskede och därefter detaljprojektering inför byggupphandling.

byggnader-brevik

Brand & Riskanalys medverkade även som Sakkunnig-Brand under bygg- och besiktningsskedet. Detta utgjordes av en omfattande uppföljning av brandskyddsåtgärder fram till år 2014.

Utrymningsdimensionering har skett genom en förenklad dimensionering där stor vikt har lagts på brandtekniska installationer, räddningstjänstens insatsmöjligheter och genomarbetad utrymningsstrategi.

Automatiskt brandlarm och vattensprinkler är brandtekniska installationer som dimensionerats utifrån följande syften:

  • Vårdverksamhetens höga krav på personsäkerhet
  • Möjligheter till framtida förändringar under byggnadens livslängd och
  • Minskning av stora konsekvenser, som brand kan medföra, på egendom samt långa driftsavbrott

Sjukhusområdet i Västervik utgörs, liksom många andra lasarettsområden, av en relativt tät bebyggelse med höga byggnader. Räddningstjänstens insatsmöjligheter har särskilt beaktats då det är viktigt att de har goda möjligheter att ta sig fram i området vilket ligger till grund för en effektiv insats.

Verksamheten i byggnaderna består till stor del av vårdverksamhet med sängbundna patienter som inte själva kan sätta sig i säkerhet. På avdelningar där personer kan förväntas behöva hjälp med utrymning kan en säker utrymning ske genom en horisontell förflyttning till annan brandcell.

Brandskyddsprojektering har resulterat i en hållbar utformning med hög tillförlitlighet som håller över tid. Detta är gjort med tydliga och enhetliga lösningar för att skapa en trygg arbetsplats där personalen kan känna igen sig och agera på ett likartat sätt oberoende var de befinner sig. Detta är ett viktigt sätt att förenkla det systematiska brandskyddsarbetet.

Referenser: . Linneuniversitet . | . Västerviks sjukhus . | . ABB . | . Bredvik

Integritetsinställningscenter